ગુજરાત મા શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે? –

શિક્ષણ સમગ્ર વિકાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. સમાજની આવશ્યકતાઓને પૂરી કરવા માટે, એક પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષણ સિસ્ટમ એવો જરૂરી છે જે બાળકોને ઉચ્ચતર શિક્ષા આપે છે. ગુજરાતમાં શિક્ષણનો પ્રબળ આધાર સુરક્ષા અને વિકાસની સારવાર માટે એક સક્રિય શિક્ષણ મંત્રાલયનું અસ્તિત્વ છે. પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષણ મંત્રાલયની મુખ્ય ઉપાધ્યાયશ્રી અહેવાલયા નીનું ગુજરાતનો મંત્રી છે.

ગુજરાત મા શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે
ગુજરાત મા શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે

ગુજરાત મા શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે?

હાલમાં ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાંશેરીયા છે

ગુજરાતનો શિક્ષણ મંત્રી – એક વિશેષ યોગદાન

તેની મુખ્ય કાર્યકલાપો નોંધાયેલા છે:

  1. શિક્ષણ નીતિ અને યોજનાઓનું નિર્ધારણ
    અહેવાલયા નીનું ગુજરાતનો શિક્ષણ મંત્રી વિવિધ શિક્ષણ નીતિઓ અને યોજનાઓનું નિર્ધારણ કરે છે. તેનો ધ્યેય છે ગુજરાતમાં શિક્ષણને પ્રગતિશીલ અને સમગ્ર બનાવવાની છેલ્લી માહિતી ધ્યાનમાં લેવાની છે.
  2. શિક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ નેટવર્કનો ઉદ્ઘાટન
    શિક્ષણ સરસ પ્રવૃત્તિઓ નેટવર્ક ગુજરાતમાં પરિચાલિત કરવામાં આવ્યો છે જેથી શિક્ષકો, શિક્ષક સંગઠનો, શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને અભિભાવકોને વિચારવીચાર નીતિઓ મુજબ એક સમન્વયની પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરે છે.
  3. શિક્ષણ મંત્રાલયમાં સારવાર અને જાહેરાત
    ગુજરાતનો શિક્ષણ મંત્રી અહેવાલયા નીનું શિક્ષણ મંત્રાલયમાં સારવાર અને જાહેરાતની પ્રમુખ કાર્યકલાપો સંચાલિત કરે છે. તે શિક્ષણ કચેરીને ગાઇડ કરે છે, અભ્યાસક્રમની રચના અને અપડેટ કરે છે અને શિક્ષણ કચેરીના કર્યકર્તાઓની માર્ગદર્શન કરે છે.

Leave a Comment