ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે pdf | gujarati koyda with answer pdf

aaya aapela che gujarati ukhana javab sathe ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે pdf

medvo ayathi aaje 

નવા ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે pdf મેળવો gujarati koyda with answer pdf

ઉખાણા ખેલનું અમને સંપૂર્ણ ભારતમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવે છે. ઉખાણા ખેલવવાનું વ્યક્તિને શારીરિક પ્રગટી, બુદ્ધિમાની, સાહસિકતા અને પુરુષાર્થ મળે છે. ગુજરાતી ઉખાણાઓ પણ એક જ રીતિએ વૈવિધ્ય ધરાવે છે. આપણી ગુજરાતી ભાષાને સરખી તરીકે ઉપયોગ કરીને આવેલી અનેક ઉખાણાઓ આપણે આપાત્ર થઈ શકીએ.

આગળ વધીને, કેટલાક જણાં માણસો ગુજરાતી ઉખાણા ખેલે છે. આપણે કેટલાક પોપ્યુલર ઉખાણાઓ માટે જાણીએછીએ

Leave a Comment