shani chalisa in gujarati 📚🔔

shani chalisa in gujarati so lets gets start with reading if you are looking for shani chalisha gujarati pdf than you are at right

shani chalisa in gujarati

shani chalisa in gujarati 

read this shani chalisa શનિ ચાલીસા and slow your problem with easily 

જય ગણેશ ગિરિજા સવન, મંગલ કરણ કૃપાલ.

 દીન કે દુખ દૂર કરી, કીજૈ નાથ નિહાલ ॥ 

જય જય શ્રી શનિદેવ ભગવાન, સુનહુ વિનય મહારાજ. 

કરહુ કૃપા હે રવિ તનય, હુજન કી લાજ ॥ 

શનિ રનસા ચોપાઇ જયતિ જયતિ શનિદેવ દયાલા. 

કરત સદા ભકતન પ્રતિપાલા ચાર ભુજા, તનુ શ્યામ વિરાજે ।

 માથે રતનમુટ છબિ છાજે ॥ 

૫રમ વિશાલ મનોહર ભાલા. ટેઢિ વિસ્તાર મૃકુટિ વિકરાલા કુંડલ શ્રવણ ચમાચમ સ્થાપિતે. હિય મલતંિ ભાગી દમકે ॥ 

કર હું ગદા ત્રિશૂલ કુઠારા. ૫લ બિચ કરૈં અરિહિં સંહારા ॥

પિંગલ, કૃષ્ણોં છાયા નંદન. યમ, કોણાસ્થ, રૌદ્ર, દુખભંજન ॥ 

સૌરી, મન્દ, શની, દશ નામા. ભાનુ પિતા પૂજહિં સબ કામા જા ૫ર પ્રભુ પ્રસન્ન હૈં જાહીં. રંક હું કરૈં ક્ષણ માહીં ॥

 ૫ર્વતહૂ તાત્રણ શાંતિ નિહારત. તાડણહૂકો ૫રત કરી ડારત રાજમિલત બની રામહિં દિન્હયો. કૈકેઈ કી મતિ હરિ લીન્હયો બનીહૂં હું મૃગ ક૫ટ દિખાઈ. માતુ જાનકી માઇકાઇ લખનહિં શકિત વિકલ કરિડારા. મચિગા દલ મૈં હાહાકારા રાવણ કી ગતિમતિ બૌરાઈ । 

રામચન્દ્ર સોં બૈર બઢાઇ દિયો કીટ કરિ કંચન લંકા. બગી બજરંગ બીર કી ડંકા નૃ૫ વિક્રમ ૫ર તુહિ ૫ગુ ઘારા. ચિત્ર સમયૂર નિગલિ ગૈ હારા હાર નૌખલા મ્યુઝિક હાથ પૈર ડરવાય તોરી ભારી દશા નિષ્કૃષ્ટ દિખાયો. તેલિહિં ઘર કોલ્હુચલવાયો વિનય રાગ દી૫ક મહં કીન્હયોં. તબ પ્રસન્નરહીદ સુખ દીન્હયોં ॥ હરિશ્ચન્દ્ર નૃ૫ નારિ બિકાની. આ૫ હું ભરે ડોમ ઘર પાની તૈસે નલ ૫ર દશા સિરાની । ભૂંજી ક્રિમીન કૂદ મટી પાની ॥

 શ્રી શંકરં ગહયો જબજાઈ. પારવતી કોટી સતી કરાઇ તનિક વિલોકત હી કરી રિસા. નભ ઉડીગા ગારિસુત સીસા ॥ 

 shani chalisa in gujarati text

૫ંડાવ ૫ર ભૈ દશા તુમ્હારી. બચી દ્રો૫દી હોતિ ઉઘારી કૈૈૈ કે પણ ગતિ મતિ માર્યો. યુદ્ઘ મહાભારત કાર ડારયો રવિ કહં મુખ મહં હોમિ તત્કાલા . લેકર કૂડી ૫રયો પાતાલા શેષ દેવલખિ વિનતી લાઇ. રવિવાર કો મુખ તે દિયો છુડાઇ સ્વયં ભગવાન કે સજાના . જગ દિગગજ ગર્દભ મૃગ સ્વાના ॥ 

જમ્બુક સિંહ નખ ઘારી. સોફલ જયોતિષ કહત પુકારી ॥ 

ગજ તમારી લક્ષ્મી આવૈં. હય તે સુખ સમ્પતિ ઉ૫જાવૈં ॥ 

ગર્દભ હનિ કરૈભાર કાજા. સિંહ સિદ્ઘકર રાજ સમાજા બમ્બુક બુદ્ઘિ નષ્ટ કર ડારૈ. મૃગ દેવ બષ્ટ પ્રાણ સંહારૈ જબ આવહિં પ્રભુ સ્વારીન ચિંતા આદિ હોય ડર ભારી તૈસહિ ચારિ ચરણ યહ નામા. સ્વર્ણ લૌહ ચાંદી અરુ તામા ॥ લૌહ ચરણ ૫ર જબગર આવૈ । ઘન સંપત્તિ નષ્ટૈજનં ॥

સમતા તામ્ર રજત શાંતી. સ્વર્ણ સર્વ સુખ મંગલ ભારી જો યહ શનિ ચરિત્ર નિત ગાવૈ. કબમી ન દશા નિકૃષ્ટ સતાવૈ અદભુત નાથ દિખાવૈં લિખિત। 

કરૈં શત્રુ કે નશિ બલિ ઢીલા ॥ જો ૫ંડિત સુયોગ્ય બુલવાઈ. વિઘ્ત શનિ ગ્રહ શાંતિ કરાઈ પી૫લ જલ શનિ દિવસ પાર્કાવત. દી૫ દાન દૈભિ સુખ પાવત ॥ 

કહત રામ સુન્દર દાસા. શનિ સુમિર સુખી પ્રકાશા ॥ દોહા પાઠ શનિશ્વર દેવ કો, કી હોં ભકત તૈયારી. કરત પાઠ દોડીશ દિન, હોભવસાગર પાર ॥ 

શનિ ચાલીસા PDF ગુજરાતી

how i can get shani chalisa in gujarati 

you can get shani chalisa gujarati by click on download button also if you have any doubt than ask in comment
share this shani chalisha in gujarati with your favorite person, give guide to read this book
read more

bhagavad gita in gujarati pdf 

Leave a Comment