ક પરથી બેબી ના નામ 👶 | બાળકોના નામ ક

ક પરથી બેબી ના નામ, બાળકોના નામ ક Gujarati Name વધારે બેબીના ના નામ જોયતા હોય તો છેલ્લે શુધી વાંચવું

Kaamil કામિલ Perfect

Kabir કબીર Famous sufi saint

Kadamb કદમ્બ Name of a tree

Kadeem કદીમ Slave to god

Kaditula કદિતુલા Sword

Kahill કાહિલ Best friend

Kailas કૈલાસ Abode of Lord Shiva

Kailash કૈલાશ Name of a Himalayan peak, abode of Shiva

ગુજરાતી બેબી ના નામ કુંભ રાશિ

Kailashchandra કૈલાશચંદ્ર Lord Shiva

Kailashnath કૈલાશનાથ Lord Shiva

Kairav કૈરવ White lotus

Kaivalya કૈવલ્ય Perfect isolation

Kal-hans કલ-હંસ Swan

Kaladhar કલાધર One who shows different phases

Kalanath કલાનાથ Moon

Kalap કલાપ Moon

Kalapriya કલાપ્રિયા Lover of art

Kalash કલશ Sacred pot

Kalicharan કાલીચરણ Devotee of Goddess Kali

Kalidas કાલિદાસ The poet, dramatist, slave of godess Kali

Kalimohan કાલિમોહન A devotee of Goddess Kali

Kalipada કાલિપદા A devotee of Goddess Kali

Kaliranjan કાલિરંજન Devotee of Goddess Kali

Kalith કાલિત Understood

Kaliya કાલિયા A huge serpent

Kalpa કલ્પા Able, fit

Kalya કલ્યા Pleasant

Kalyan કલ્યાણ Welfare

Kamadev કામદેવ God of love

Kamal Lotus flower

Kamalaj કમલાજ Lord Brahama

Kamalakar કમલાકર Lord Vishnu

Kamalaksh કમાલાક્ષ With beautiful lotus type eyes

Kamalanayan કમલનયન Lotus eyed

Kamalapati કમલાપતિ Lord Vishnu

Kamalbandhu કમાલબંધૂ Brother of lotus ( sun)

Kamalesh કમલેશ Lord of Kamala

Kamalkant કમલકાંત Lord Vishnu

Kamalnath કમલનાથ Lord Vishnu

Kamalnayan કમલનયન Lotus eyed

Kaman કમાન Desired

Kamat કામત Unrestrained

Kamboj કંબોજ Conch shell, elephant

Kamesh કામેશ Lord of Love

Kamik કામીક Desired

Kamlesh કમલેશ God of lotus

Kamod કમોદ A raga

Kamraj કામરાજ Cupid

Kamran કામરાન Success

Kamsantak કમસંતક Slayer of Kamsa.

Kamukh કામુખ Passionate

Kanad કનદ An ancient

Kanaiya કનૈયા Lord Krishna

Kanak કનક Gold

Kanal કનલ Shining

Kanan કાનન Forest

Kanchan કંચન Gold

Kandan કંદન Cloud

Kandarp કંદર્પ God of love

Kandarpa કંદર્પ Cupid

Kanha કાન્હા Krishna

Kanhaiya કન્હૈયા Lord Krishna

Kanhaiyalal કન્હૈયાલાલ Lord Krishna

Kanish કનિશ No

Kanishk કનિષ્ક An ancient King

Kanishka કનિષ્કા Name of a king

Kanishta કનિશ્ટા Youngest

Kanj કંજ Lord Brahama

Kantilal કાંતિલાલ Lustrous

Kantimoy કંતિમોય Lustrous

Kanu કનુ Lord Krishna

Kanv કાંવ Name of a saint

Kanvar કંવર Young prince

Kanwal કંવલ Lotus

Kanwaljeet કંવલજીત Lotus

Kanwalkishore કંવલકિશોરે Lotus, Lord krishna

Kapali કપાલી Lord Shiva

Kapi કાપી Monkey, sun

Kapidhwaj કપિધ્વજ One with monkey flag ( Arjun)

Kapil કપિલ Name of a sage

Kapil Dev કપિલદેવ Master of Kapil

Kapilashwar કપિલાશ્વર One with a white horse

Kapish કપીશ Lord Hanuman

Karan કરન Karna, the firstborn of Kunti

Kareem કરીમ Kind, Generous, Noble

Karika કારિકા Actress

Karim કરીમ Generous, A title of God, The Merciful Being

Karna કરના The firstborn of Kunti

Karnik કાર્નિક Judge

Kartar કરતાર Master

Kartik કાર્તિક Name of one of the months

Kartikeya કાર્તિકેય Son of Shiva

Karun કરુણ Compassionate

Karunakar કરુનાકર Merciful

Karunamay કઋૂણામય Full of light

Karunashankar કરુનાશંકર Merciful

Kashif કાશીફ઼ Connoisseur

Kashinath કાશીનાથ Lord Shiva

Kashiprasad કાશિપ્રસાદ Blessed by Lord Shiva

Kashyap કશ્યપ Name of a sage

Kasish કશિશ Lord Shiva

Kathith કથિત Well recited

Katyayan કાત્યાયન Name of a grammarian

Kaunteya કૌન્તેય Son of Kunti

Kausar કૌસર Lake of paradise

Kaushal કૌશલ Clever, skilled

Kaushik કૌશિક Sentiment of love

Kaustav કૌસ્તવ A legendary gem, a gem worn by Lord Vishnu

Kaustubh કૌસ્તુભ A jewel of Lord Vishnu

Kautik કૌતિક Joy

Kautilya કૌટિલ્ય Name for Chanakya

Kavan કવન Water, poem

Kaveesha કવીષા Lord Of Poets. Lord Ganesha

Kavel કવેલ Lotus. 

Kritanu ક્રિતાણુ Skilled

Krithik ક્રિથિક Shivas son murugas name

Krivi ક્રિવી Lord Shiva

Krunal કૃનલ No

Kshaunish ક્ષૌનિશ King

Kuber ક઼ુબેર God of wealth

Kuberchand કુબેરચંદ God of wealth

Kularanjan કુલરંજન Star of family

Kulbhushan કુલભૂષણ Ornament of family

Kuldeep કુલદીપ Light of family

Kulik ક્યૂલિક Well born

Kuljit કુલજિત  

Kulveer કુલવીર Hero of the family

Kulvinder કુલવિંદર  

Kulvir કુલવીર Hero of the family

Kumar કુમાર Prince

Kumush કુમુશ Old and Ancient Man

Kunal કુણાલ Son of emperor Ashok

Kundan કુંદન Pure

Kundanlal કુંદનલાલ Golden

Kundir કુંદીર Strong

Kunja કુંજા Grove of trees

Kunjabihari કુંજબીહારી Lord Krishna

Kunsh કુંશ Shining

Kunshi કુંશી Shining

Kunwar કુંવર A prince

Kunwarjeet કુંવરજીત No

Kusagra કુસાગ્ર A king

Kush કુશ Son of Lord Rama

Kushabahu કુશાબહુ No

Kushad કુષદ Talented

Kushal કુશલ Clever

Kushanu કુશાનુ Fire

Kusumakar કુસુમકર Spring

Kusumesh કુસુમેશ Lord of flowers

Kuvam કુવમ Sun

Kuvar કુવર Fragrance

Kuwarjeet કુવા રજીત  

Kvanh ક્વાંહ Melodious sounds

ન પરથી નામ બેબી

ક પરથી બેબી ના નામ ની જાણકારી સેર કરો અને લાઈક કરો

Leave a Comment